letáky, vizitky, firemní tiskoviny www.tiskarnarege.cz / kontakt

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné informace
Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro dodávání zboží a poskytování služeb dodavatelem Vladimír Morčinko - Rege, Nádražní 460, 517 73 Opočno, IČ: 68486014, DIČ: CZ8004099169 (dále jen dodavatel) a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran.
Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. v platném znění.
Dodavatel se zabývá vytvářením návrhů a zajišťováním tisku na reklamní a propagační činnosti včetně jejich dodání. Rozsah nabídky, dodací lhůty a aktuální ceny jsou přístupné na www stránkách regereklama.cz.

Objednávka
Objednávka je provedena pomocí kalkulačního formuláře na www stránkách regereklama.cz.
Dodavatel je povinen objednávku potvrdit. Dodavatel je oprávněn požadovat předtím, než přistoupí ke zhotovení zakázky její zaplacení v plné výši. Odesláním objednávky potvrzuje odběratel, že se seznámil s obchodními podmínkami, dodacími lhůtami a cenou zakázky.
Dodavatel regereklama.cz nebude zpracovávat zakázky, pokud obsah tiskovin porušuje právní normy České republiky.

Platební podmínky
Ceny se řídí platným ceníkem v kalkulačním formuláři. V případě, že má zakázka jiné parametry než nabízí kalkulační formulář, bude cena sdělena individuálně na základě poptávky. Ceny jsou platné k okamžiku provedení objednávky.
Cenu zakázky platí odběratel – zadavatel tisku předem (bankovním převodem) nebo při převzetí zboží hotově (dobírkou). Cena je uvedená bez DPH.
Veškeré ceny jsou platné pouze pro tisk z tiskových dat, které splňují požadavky definované v sekci Jak připravit tisková data.
V případě nezaplacení poplatku za www prezentaci je dodavatel (poskytovatel) oprávněn, a to i bez předchozího upozornění objednavatele, přerušit provoz služby, a to do té doby, než dojde k zaplacení dlužných poplatků v plné výši.

Dodatečné změny v objednávce, storno objednávky
Odběratel – zadavatel tisku může parametry zakázky změnit, nebo celou zakázku stornovat do té doby, dokud nezapočnou práce na její výrobě. Výroba započne v okamžiku, kdy jsou dodána finální tisková data.
Za finální data lze považovat taková data, která splňují podmínky definované v sekci Jak připravit data.
V případě, že jsou data zařazená do výroby a již nelze zakázku stornovat, měnit parametry zakázky, ani zaslat opravná data. Dle vytíženosti tiskárny mohou být data ihned zařazena do tisku.

Fakturace
Součástí každé dodávky zboží je platný daňový doklad - faktura. Splatnost faktury a další podmínky jsou dohodnuty individuálně.
Pokud je zákazníkem společnost se sídlem v členských státech Evropské unie a má platné DIČ příslušného státu, bude faktura automaticky vystavena bez DPH.

Termín dodání
Odběratel – zadavatel tisku uvede do objednávky požadovaný termín dodání. Dodavatel u každé objednávky kontaktuje odběratele a individuálně odběratelovi potvrdí domluvený termín dodání zakázky.
V případě, že potřebujete zakázku realizovat expresně, je nutné termín dohodnout na mobilním telefonu s tiskařem 775 609 670.
Dodací lhůta může být mimořádně prodloužena vlivem vyšší moci nebo poruchy na výrobním zařízení dodavatele nebo jeho smluvních partnerů. O této skutečnosti je dodavatel povinen odběratele ihned informovat.

Předání zakázky
Zakázky dopravujeme v rámci České republiky prostřednictvím České pošty.
Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením.
Vada na části dodaného zboží neopravňuje k reklamaci celé zásilky.
Odběratel – zadavatel tisku je povinen zkontrolovat zboží neprodleně po jeho doručení resp. převzetí a neprodleně, nejpozději však do 2 týdnů od doručení resp. převzetí, písemně (dopisem, faxem či e-mailem) oznámit společnosti Vladimír Morčinko - Rege, zjištěné vady.

Reklamace
Předmětem reklamace může být nedodržení parametrů ze strany dodavatele, tj. gramáž papíru, formát, menší množství, nežli bylo objednáno, vytištění špatného motivu, nebo jiné znehodnocení zboží způsobené chybnými postupy při výrobě, dodatečném opracování a balení zboží.
Reklamovat nelze chyby, které jsou způsobeny tiskem z podkladů, které nebyly připraveny dle požadavků na tisková data v sekci Jak připravit data. Dále nelze reklamovat vytištění obsahových chyb, překlepů atd. Za obsah tiskovin neručíme. Rovněž neručíme za umístění motivů na tiskovině, rozmístění jednotlivých stránek na skládaných letácích, vzhledem k tomu, že nestandardní umístění může být designérský záměr. Kontrolu provedeme pouze v případě, že bude objednána. Poté bude na nezvyklé nebo chybné rozmístění zadavatel upozorněn a bude s ním konzultována případná úprava. V opačném případě proběhne výtisk dat tak, jak byly dodány.

Odpovědnost dodavatele
Odpovědnost dodavatele za škodu nemůže přesáhnout celkovou (účtovanou) cenu vadného nebo pozdě expedovaného zboží. Dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za porušení autorských práv odběratelem - zadavatelem tisku.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. srpna 2012. Obchodní podmínky se mohou v závislosti na provozu měnit. Aktuálně platné podmínky jsou vždy uvedeny v rámci tohoto odkazu a ruší veškerá předchozí znění!

O nás | Obchodní podmínky | Časté otázky - FAQ | Jak připravit data pro tisk | FTP server

Tiskárna Rege, Nádražní 460, 517 73 Opočno
tel.: 777 609 668, e-mail: info@tiskarnarege.cz